Strona Główna

Następne Transmisje:

24 pażdziernika 2021 – XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 11:00


Kościoł jest otwarty na wspólną modlitwę. Zachęcamy wszystkich wiernych naszej parafii do uczestnictwa w żywej Mszy Świętej, pilnując w tym trudnym czasie wszystkie zasady bezpieczeństwa.
Kochaj bliźniego swego jak siebie samego!
·     Nosimy maski lub przyłbice
·     Myjemy ręce przy wejściu do kościoła żelem antybakteryjnym
·     Utrzymujemy dystans 2m pomiędzy rodzinami / bąblami
·     Na Msze Święte Niedzielne i Święta rejestrujemy swój udział


W celu rezerwacji trzeba kliknąć na odpowiednią mszę poniżej. Dzieci poniżej 12 lat które wchodzą z rodzicami nie muszą być rejestrowani.List Ks. Biskupa Wiesława Lechowicza, Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej o szczepionce.

List Konferencji Biskupów Anglii i Walii w sprawie sczepienia.Z biuletynu

„Pracować musisz” – głos ogromny woła,
Nie z potem dłoni twej, lub twego grzbietu,
(Bo prac początek, doprawdy, jest nie tu):
„Pracować musisz z potem twego CZOŁA! (…)
(bo) pracą pierwszą jest: umysłu-stałość!”
(Promethidion, C. Norwid)

PRACA JAKO DROGA DO ŚWIĘTOŚCI

Rok 2002 jest poświęcony dwóm wielkim synom Narodu Polskiego – Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu i Cyprianowi Norwidowi, w dorobku których znajdujemy rozwinięcie myśli na temat pracy, czyli temat, który dla nas, w ten dożynkowy tydzień, jest szczególnie aktualny.

Norwid, swą filozofię pracy wyłożył głównie w „Promethidionie”. Przedstawiając ją, co naturalne, jako element ludzkiego życia, uczynił z niej jednak nie tylko sposób na przetrwanie, ale przewodni motyw dojścia do zbawienia. Norwid uważa, że praca jest obowiązkiem każdego i warunkiem godnego człowieczeństwa. Uznaje on integrację pomiędzy ludzkim działaniem a moralnością i etyką, co więcej pomiędzy tym, co doczesne a wieczne. Twierdzi, że praca przynosi satysfakcję i zadowolenie dopiero wówczas, gdy jest jednocześnie kształceniem i doskonaleniem samego siebie.

Bardzo podobne przemyślenia i wnioski znajdujemy w książce Kardynała Wyszyńskiego, „Duch pracy ludzkiej”. Książka ta jest głębokim, ale niezwykle przystępnie zaprezentowanym wykładem z dziedziny teologii pracy, którego tezy, jak twierdzą znawcy tematu, rozwinął twórczo w swej encyklice „Laborem exercens”, Jan Paweł II. Kardynał Wyszyński uznawał pracę za drogę do świętości. Warto wspomnieć, że Josemaria Escriva, założyciel „opus Dei”, znał  „Ducha pracy ludzkiej” i polecał go jako lekturę duchową swoim uczniom. Z jego inspiracji w 1957 r. książka ta została przetłumaczona na większość języków europejskich. Czytając „Ducha pracy ludzkiej”, wychodzimy poza mistyczne aspekty kultu religijnego, a może raczej poszerzamy go dotykając kwestii teologii rzeczywistości ziemskich, czyli przeżywania wiary nie tylko poprzez np. różaniec, nie tylko w kościele, czy na Mszy świętej, ale poprzez działanie w sferze społecznej. Ora et labora. Doskonała pełnia. Kardynałowi Wyszyńskiemu chodzi o dostrzeżenie pracy jako świeckiej dziedziny życia, poprzez którą to mamy realizować pierwsze i zasadnicze powołanie człowieka, jakim jest powołanie do świętości. Nic w tym dziwnego, że na pracy się skupił, bo przecież każdy człowiek najwięcej czasu spędza właśnie w pracy. Wyszyński zadaje pytanie, czy z tej pracy wychodzę lepszym, czy gorszym, człowiekiem, niezależnie od tego czy jestem dyrektorem czy zwykłym robotnikiem? Ze smutkiem zauważa, że niestety ludzie przez pracę często się upadlają, stają się gorsi. Kard. Wyszyński uwznioślając ludzki trud, mówiąc o nim jako o uczestnictwie człowieka w boskim dziele stworzenia, podnosi jej rangę i rangę samego człowieka. Dzieje się tak także i poprzez przyrównanie trudu ludzkiego do trudu Boga, który stworzył świat i który sam pracował. Na tej płaszczyźnie najdobitniej zaznaczają się podobieństwa między myślami Kardynała i Papieża. Papież w swym nauczaniu rozwinął ten właśnie motyw, pisząc, że „ta prawda jest wpisana w słowo Bożego Objawienia, a znajdujemy ją w Księdze Rodzaju, gdzie „samo dzieło stworzenia przedstawione jest na podobieństwo «pracy», którą Bóg wypełnia w ciągu «sześciu dni», ażeby dnia siódmego «odpocząć»” (LE 25)”. Papież zaznacza również, że „jeszcze ostatnia Księga Pisma Świętego rozbrzmiewa tym samym akcentem uznania dla dzieła, jakiego dokonał Bóg poprzez swą stwórczą «pracę», gdy głosi: «Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże Wszechwładny»” (LE 25). Jan Paweł II opis stworzenia zawarty w Księdze Rodzaju nazywa jakby pierwszą „ewangelią pracy”, ponieważ ukazuje on godność pracy, uczy, że człowiek powinien naśladować Stwórcę, ponieważ nosi w sobie ów szczególny pierwiastek podobieństwa do Niego (por. LE 25).

Chociaż dzieło kard. Wyszyńskiego było wydane w 1947r., czyli przed encykliką Jana Pawła II i przed nauczaniem Soboru Watykańskiego II, to jednak zawiera wspólną naukę Kościoła, którą jest świadomość uczestniczenia człowieka w dziele stworzenia przez pracę. Kardynał  Wyszyński w  swych rozważania o pracy wychodził z założenia, że to przez pracę człowiek doskonali się i rozwija. „Ludzie, którzy nie spełniają konkretnego zadania – zniekształcają się i karleją”. Zatem praca jest niezbędna człowiekowi do pełnego rozwoju jego osobowości, do uzyskania pełni człowieczeństwa. Jest również obowiązkiem wynikającym „z własnych potrzeb życiowych człowieka, jak i ze znaczenia pracy dla pełni osoby ludzkiej. Bez pracy nie można ani utrzymać życia, ani też dojść do pełni rozwoju osobowości”

W kontekście istnienia i działania naszej Wspólnoty, warto podkreślić, że wg. Kardynała Wyszyńskiego praca jest także tym, co umacnia więzi międzyludzkie, pozwala na utrzymanie więzi społecznych. Jej prawdziwa wartość polega też i na tym, że przyczynia się ona do pomnażania dóbr nie tylko własnych, ale i innych. Rozumiana przez Kardynała jako służba przez pracę, „rozszerza nasze serce i obejmuje naszych bliźnich w duchu miłości ich dusz i ciał, ich dóbr doczesnych i wiecznych”.

Dziękując Bogu za pomyślny rok w naszej Parafii, za przetrwanie mimo czasów trwożnych, pamiętajmy o słowach poety:

 „…Bo powiadam wam, że kmiecie my wszyscy tu jesteśmy
i od uczestnictwa w (…) pracy nikomu wywinąć się nie wolno…” Amen (M.I.)


Życie w Parafii i Ośrodku, toczy się… mimo wszystko.
Informacje, aktualizacje, ciekawostki itp. Przejdź…


POMOC FINANSOWA. Wzięte z listu Ks. Rektora PMK: „Bardzo również proszę o normalną troskę o materialne zabezpieczenie naszych parafii. […] Jest to wyraz naszej troski o dobro wspólne należące do wszystkich parafian. Bardzo dziękuję za tę wspólnotową odpowiedzialność.” Podajemy poniżej dane parafialnego konta. Dla osób którzy nie korzystają z „online banking”, prosimy o przesyłanie czeków (wystawione na PCM Leeds) na adres księdza – PCM Leeds, 6a Harehills Lane, Leeds, LS7 4EY. Jeśli jesteście zapisani na liście Gift Aid, proszę zaznaczyć wasz numer, lub przesłać razem z kopertą Gift Aid. PROSZE NIE PRZESYŁAC GOTÓWKI LISTOWNIE.


Najnowsze wiadomości… Przejdź…

DAY CENTRE. Wznawia działalność od  środy 1 września.  Smaczne obiady  domowe na miejscu i  na wynos. Zapraszamy


POMOC POTRZĘBUJĄCYM. W ostatnich dniach kontaktowały się z Ośrodkiem znane nam osoby, oferując swą pomoc tym, ktorzy z powodu wieku, stanu zdrowia lub okoliczności, nie mogą wyjść z domu. Jezeli znają Panstwo taką osobę i sami nie mogą pomóc – prosimy o kontakt, bezpośrednio ze mną lub pisząc na info@parafialeeds.org.uk. Wszystkim, którzy zgłosili chęć bezinteresownej pomocy składamy wyrazy szacunku i  serdeczne Bog zapłać. W imieniu Ośrodka – Magdalena Ions.


OGRANICZENIE PRACY POLSKICH URZĘDÓW KONSULARNYCH. Dalsze informacje tu: https://www.gov.pl/web/wielkabrytania/ograniczenie-pracy-polskich-urzedow-konsularnych-w-wielkiej-brytanii-w-zwiazku-z-ogloszeniem-przez-brytyjski-rzad-nakazu-pozostania-w-domach