Strona Główna

24 listopada 2020 – Msza Św wieczorna i Apel Jasnogórski – 19:00


Ze względu na obecną sytuacje – pierwsze roraty będą transmitowane tylko online.BIERZMOWANIE – KATECHEZY – NOWA DATA

3. Niedzielę Adwentu – 13 GRUDNIA

Katecheza przed Bierzmowaniem – odbędzie się w niedzielę 6 GRUDNIA – wg planu poniżej w kościele:

gr. 1. Bierzmowanie godz. 9:30 – KATECHEZA – po Mszy św. o godz.16:00
gr. 2. Bierzmowanie godz. 11:00 – KATECHEZA – po Sumie
gr. 3. Bierzmowanie godz. 13:00 – KATECHEZA – po Mszy św. o godz.13:00


Z biuletynu

KRÓLESTWO PRAWDY

              „Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże.

Ty namaściłeś olejem wesela Jednorodzonego Syna Twojego, naszego Pana Jezusa Chrystusa, na wiekuistego Kapłana i Króla Wszechświata, aby dopełnił tajemnicy odkupienia rodzaju ludzkiego ofiarując siebie samego na ołtarzu krzyża,  jako niepokalaną ofiarę pojednania: i aby poddawszy swej władzy wszystkie stworzenia, przekazał nieskończonemu majestatowi Twojemu wieczne i powszechne Królestwo:  królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając:

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości.

Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości”.

A zatem wielkie święto Chrystusa Króla i piękna prefacja. I obietnica powszechnego Królestwa:  Królestwa Prawdy.

Samo pojęcie prawdy jednak od wieków budziło dyskusje.

Problemem jego zdefiniowania zajmowali się filozofowie od starożytności. Jak istotna dla Chrześcijanina jest kwestia „prawdy” niech świadczy fakt, że powraca ona w Nowym Testamencie ponad 90 razy. O jej wadze mówi sam Jezus w rozmowie z Piłatem: „Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo Prawdzie; każdy, kto z Prawdy jest, słucha głosu mego. Rzekł do niego Piłat: Co to jest Prawda?” (J 18:37-38) Na to już jednak odpowiedzi nie usłyszymy. Wiemy jednak, że jest to rzecz najważniejsza skoro sam Bóg zesłał na świat swego Syna, by owej prawdzie dać świadectwo. Skoro on dał jej świadectwo, zatem i nam, jego uczniom i naśladowcom, wypada robić to samo.

Czasy nadeszły przemijające. Ostateczne. Czasy, w których szatan, mistrz usypiania naszej czujności, mistrz stawiania złudnych iluzji i składania urokliwych obietnic, działa. Jeśli nie teraz, to kiedy trzeba nam zdobyć się na odwagę stanięcia w prawdzie? Teraz jest czas wyostrzenia spojrzenia, wyostrzenia wszystkich zmysłów. Czas czuwania i modlitwy. Nie jest to łatwe, bo szatan kusi. Kusi szukaniem łatwych dróg na skróty, zachęca, by może jednak ulec pokusie nie zagłębiania się w istotę rzeczy, nie poznawania prawdy właśnie. Czymże jest prawda? Można by zawołać za Piłatem. Dlaczego jest ona tak ważna? Otóż, odpowiedź znaleźć możemy u wspaniałego ideologa chrześcijaństwa – u św. Pawła. Przypominają sobie zapewne Państwo wspaniałe słowa  świętego z Listu do Efezjan (Ef 6, 10-20)

„Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość  a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju (…)”

Prawda jest zatem częścią zbroi Bożej, którą musimy dziś przywdziać. Se vis pacem, para bellum.

Diabeł kusi. Zawsze kusił, ale ostatnio przeszedł do otwartej ofensywy. Zatem przywdziejmy zbroję Boża, my żołnierze Chrystusa. Żołnierze wzywani przez Słowo Boże dzisiaj: włóż Bożą zbroję! Pochodzi ona z królewskiego arsenału. Sam Bóg przygotował ją dla nas. Mamy prawo nosić to królewskie uzbrojenie. I nie jest to bynajmniej zbroja paradna. Nie otrzymujemy jej dla pustego splendoru. Zbroja Boża ma służyć w walce przeciw Złu. Zdolna jest zatrzymać nawet najostrzejsze włócznie i strzały wroga. Dzięki niej możemy skutecznie przeciwstawiać się Złu. Ona czyni nas odpornym na jego ataki. Zbroja daje wreszcie siłę i odwagę, by przejść do kontrataku.

Gdzie jednak szukać Prawdy? Odpowiedź jest jasna. Chrystus powiedział – Jam jest Drogą, Prawdą i Życiem (J 14,6) Trzeba zawierzyć Chrystusowi, jego nauce i jego słowom. Trzeba zawierzyć Ewangelii.

Szatan, tworząc złowrogie scenariusze przyszłości, stara się wzbudzić w nas niepewność i lęk. Szatan zna naturę człowieka i wie, że człowiek jest słaby i wygodny i leniwy. Wie, że jeżeli trafi na jednostkę słabą, będzie w stanie przez nią głosić swoje teorie. Innymi słowy będzie kusił, mamił i straszył. Dlatego nie dajmy się. Nie gnuśniejmy. Chciejmy poznać prawdę i stanąć w niej. Człowiek jest areną walki Dobra i Zła. Codzienne nasze życie pełne jest wyborów. Walczymy z przeciwnościami świata i z naszymi własnymi słabościami. Każde nasze zwycięstwo nad nimi, choćby nie wiem jak małe, ma ogromne znaczenie dla umacniania Królestwa Bożego na ziemi. Nie jesteśmy bezbronni. Mamy Bożą Zbroję. Przepaszmy zatem biodra nasze Prawdą, przywdziejmy pancerz Sprawiedliwości, bierzmy wiarę jako tarczę, dzięki której zdołamy zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego.

I…jak powiedział nasz wielki Święty „Nie lękajcie się”. (M.I. z podziękowaniem dla Asi P)


Życie w Parafii i Ośrodku, toczy się… mimo wszystko.
Informacje, aktualizacje, ciekawostki itp. Przejdź…


POMOC FINANSOWA. Wzięte z listu Ks. Rektora PMK: “Bardzo również proszę o normalną troskę o materialne zabezpieczenie naszych parafii. […] Jest to wyraz naszej troski o dobro wspólne należące do wszystkich parafian. Bardzo dziękuję za tę wspólnotową odpowiedzialność.” Podajemy poniżej dane parafialnego konta. Dla osób którzy nie korzystają z “online banking”, prosimy o przesyłanie czeków (wystawione na PCM Leeds) na adres księdza – PCM Leeds, 6a Harehills Lane, Leeds, LS7 4EY. Jeśli jesteście zapisani na liście Gift Aid, proszę zaznaczyć wasz numer, lub przesłać razem z kopertą Gift Aid. PROSZE NIE PRZESYŁAC GOTÓWKI LISTOWNIE.


Najnowsze wiadomości… Przejdź…


POMOC POTRZĘBUJĄCYM. W ostatnich dniach kontaktowały się z Ośrodkiem znane nam osoby, oferując swą pomoc tym, ktorzy z powodu wieku, stanu zdrowia lub okoliczności, nie mogą wyjść z domu. Jezeli znają Panstwo taką osobę i sami nie mogą pomóc – prosimy o kontakt, bezpośrednio ze mną lub pisząc na info@parafialeeds.org.uk. Wszystkim, którzy zgłosili chęć bezinteresownej pomocy składamy wyrazy szacunku i  serdeczne Bog zapłać. W imieniu Ośrodka – Magdalena Ions.


OGRANICZENIE PRACY POLSKICH URZĘDÓW KONSULARNYCH. Dalsze informacje tu: https://www.gov.pl/web/wielkabrytania/ograniczenie-pracy-polskich-urzedow-konsularnych-w-wielkiej-brytanii-w-zwiazku-z-ogloszeniem-przez-brytyjski-rzad-nakazu-pozostania-w-domach


OŚRODEK KATOLICKI W LEEDS. Szanowni Panstwo. Idąc za głosem rozsądku, mając na względzie dobro nas wszystkich oraz stosując się do zaleceń odgórnych, informujemy, że wszelkie imprezy, zaplanowane w naszym Ośrodku zostały odwołane.


DAY CENTRE. W związku z zaistniałą sytuacją zdrowotną działalność Polskiego Day Centre zostaje zawieszona do odwołania. Wszystkich naszych członków prosimy o zrozumienie, przepraszamy za niedogodność i życzymy dużo zdrowia