Polska Parafia Rzymsko-Katolicka w Leeds pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Stanisława Kostki

Z ostatniej chwili

UWAGA!

Zdjęcia z komunii są do odebrania a niedziele od 12.00 do 13.30,
lub proszę o kontakt: info@fotografleeds.com lub 07849426540 (po 18.00).

ZAPISY DZIECI I KOMUNIJNYCH NA KATECHEZĘ - 2015/2016

Prosimy rodziców dzieci, którzy pragną przygotować Je do Pierwszej Komunii Świętej w naszej Parafii lub w polskich parafiach rodzinnych, aby zgłosili swoje pociech na katechezę do 15 sierpnia br. u Ks. Proboszcza. Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy ze strony Internetowej Parafii i osobiście złożyć go w zakrystii na ręce duszpasterza.

WYCIECZKA NAD MORZE DO BRIDLINGTON

Polskie Day Centre organizuje w poniedziałek 6-go lipca
całodzienną wycieczkę na morze do Bridlington. Dla członków Day Centre koszt wycieczki wyniesie symbolicznego £1.00 zapisu.
Więcej informacji w dziale PARAFIA - Komunikaty Parafialne. Zapraszamy!

CZWARTKOWE PORANKI PRZY KAWIE W NASZYM OŚRODKU

w każdy czwartek odbywają się w naszym Ośrodku "poranki przy kawie" od godz. 10:00 do 12:00
Zapraszamy!

z Biuletynu ...

 

   4  lipca  w  historii  POLSKI

              4 lipca 1569 zawarta została unia polsko-litewska, zwana Unia Lubelską i tym samym powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów. Wspólne państwo Polaków i Litwinów trwało przez ponad dwa wieki – aż do czasu, kiedy zniknęło z mapy Europy po rozbiorach w 1795 roku. W tekście unii lubelskiej czytamy: Unia sprawiła iż już Królestwo Polskie i Wielgie Księstwo Litewskie jest jedno nieróżne i nierozdzielne ciało, a także nierożna, ale jedna spolna Rzeczpospolita, która się z dwu państw i narodów w jeden lud zniosła i spoiła. I aby za wolą Bożą ta unia trwałą do końca świata.   

 

   Unia zawarta w Lublinie była pewnym ukoronowaniem rozwijającego się przez dziesięciolecia związku polsko-litewskiego. Przypomnijmy, że w wyniku unii w Krewie w 1385 r., zawartej pomiędzy Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim, Jagiełło został królem Polski, władcą państwa nie tylko zróżnicowanego narodowościowo, religijnie czy kulturowo, ale także różniącego się poziomem aktywności obywatelskiej.

  Wielkie Księstwo Litewskie było państwem patrymonialnym, w którym wielki książę był panem życia i śmierci, natomiast w Królestwie Polskim wyodrębniony stan szlachecki mający szereg przywilejów w wielu przypadkach decydował o losach państwa. Momentem przełomowym dla bojarów litewskich była Unia Horodelska (1413), która po wspólnym zwycięstwem Polaków i Litwinów nad Krzyżakami pod Grunwaldem ukazała, jaką siłę daje powstała wspólnota.

  Wielkość Jagiełły polegała na tym, że był świadom zagrożenia, jakie stwarzało prawosławie, stąd też zaczął on tworzyć jego przeciwwagę. Przyjęcie chrztu przez jeszcze pogańskich Litwinów, którzy stanowili tylko ok. 20 proc. społeczności państwa, nadanie szeregu przywilejów (Unia w Horodle 1413) tym, którzy przyjmą wiarę katolicką, stworzyły podstawę tworzenia się szlachty litewskiej. Symbolem tego wydarzenia było przyjęcie bojarów litewskich do 47 herbów polskich. Było to wydarzenie niemające swego odpowiednika w ówczesnym świecie. Stosunki polsko-litewskie i wiara rzymskokatolicka Litwie zapewniły możliwość rozwoju na wzór cywilizacji Europy Zachodniej.

  Niestety, tego dalekowzrocznego działania Jagiełły nikt nie zauważył

Do ostatecznego zawarcia unii realnej pomiędzy Polską a Litwą i powstania I Rzeczpospolitej przyczyniły się problem wygasania dynastii Jagiellonów, działalność ruchu egzekucji praw, który, między innymi, na podstawie zapisów Unii w Krewie domagał się inkorporacji Litwy przez Polskę i problemy Litwy w utrzymaniu Inflant. Najazdy Iwana Groźnego uświadomiły konieczność wzmocnienia wschodniej granicy.

  Jednym z inicjatorów negocjacji nad aktem Unii stał się tym samym król Zygmunt August. Unia Lubelska ustanowiła nowe, wspólne państwo o równoległych, osobnych urzędach. Wspólną władzą był zaś jednolity sejm i osoba króla. Unia Lubelska ustanawiała tez wspólną politykę zagraniczną i obronną. Za panowania Stefana Batorego unia realna została uzupełniona o ostatni element - unię monetarną.

  Początkowo nieplanowanym skutkiem Unii Lubelskiej była inkorporacja do Korony ziem ruskich Wielkiego Księstwa Litewskiego. Fakt ten był sygnałem o niekoniecznie równoprawnym charakterze unii. Posunięcie to zapewniło szlachcie polskiej ziemie dla ekspansji gospodarczej, wyznaczało tez wschodni kierunek dla polityki I Rzeczpospolitej. Unia Lubelska, wskazując na wiodącą rolę szlachty polskiej i litewskiej, była jedną z podwalin późniejszej oligarchii magnackiej.

  Zatem w Lublinie 4 lipca 1569r utworzono wielonarodowościową Rzeczpospolitą Obojga Narodów, której obywatelami byli zarówno Polacy, Litwini, Rusinie, Żydzi, Ormianie, Tatarzy i Niemcy. Wszyscy mieszkańcy kraju musieli się wzajemnie tolerować i współdziałać.

   Do Korony ostatecznie włączono Prusy Królewskie i województwa: Podlaskie, Wołyńskie, Kijowskie i Bracławskie.

  Wzrosło wówczas znaczenie polskiego języka, obyczajów i kultury na Litwie i Ukrainie. Wzmocniona została także  rola litewskich magnatów koronnych.

  Polacy bezpośrednio zaangażowali się w konflikty z Moskwą i Turcją, przez co zaniedbali polskie interesy na zachodzie. Wzrosła potrzeba większego wojska, co wiąże się również z kosztami na jego utrzymanie. Wzrosła pozycja Polski na arenie międzynarodowej.

  4  lipca tyle że roku 1610 pod Kłuszynem dowodzona przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego, składająca się głównie z husarii polska armia pokonała kilkukrotnie liczniejsze wojska cara Wasyla Szujskiego. Jest to kolejny (obok Kircholmu i Wiednia) przykład wysokiego poziomu polskiej sztuki wojennej początku XVII w. i doskonałych możliwości bojowych słynnej ciężkiej jazdy. Wspaniałe zwycięstwo nie zostało niestety należycie wykorzystane. Wojna z Rosją trwała jeszcze osiem lat i choć przyniosła odzyskanie Smoleńska, Siewierszczyzny i Czernichowszczyzny, doprowadziła również skarb państwa do ruiny i uniemożliwiła aktywny udział RON-u w innych ówczesnych wydarzeniach międzynarodowych. ( opr. M.I.)

 

Czytaj wiecej [ >>> ]

Informacja


Msze Święte

NIEDZIELA:   9.30, 11.00, 19.00
Poniedziałek:10.00
Wtorek: 10.00
Środa: 11.00
Czwartek: 10.00, 19.00
Piątek: 10.00, 19.00
Sobota:   8.30, 18.30

wiecej >>>

Wydarzenia

Niepodległa Polska zaprasza na spotkanie z hrabią Janem Żylińskim.

Polski Ośrodek Katolicki.
5 lipca 2015 - godz. 15.00
wstęp wolny


Zapraszamy


  

Zapraszamy na Pielgrzymkę do Holywell-Pantasaph

19 lipca 2015 - £10.00
(członkom KŻR pokrywa Koło) 

Wyjazd z ośrodka o 07:30
powrót około 19:00

Dalsze informacje na ogłoszeniach w parafii, bilety w naszym sklepiku.


Patrie Fidelis zaprasza na spotkanie ze Stanisławem Mychalkiewiczem, które obędzie się w Polskim Ośrodku Katolickim w Leeds w niedzielę 26 lipca o godz. 13:30 na dużej sali.


 Następna jednodniowa wycieczka autokarowa do Lake District
13 wrzesnia 2015. Cena biletu £15.

Dalsze informacje wkrótce...


Znajdź nas ...


Newton Hill Road
Leeds
LS7 4JE